تبدیلانواع تبدیل هم مرکز و غیر هم مرکز از سایز 1/4 اینچ الی 42 اینچ طبق استانداردهای بین المللی .... 

اتصالات زانویی جوشیاتصالات زانویی جوشی از سایز 1/2 اینچ الی 4 اینچ در ضخامت های مختلف .... 

کفرینگانواع کفرینگ ها از سایز 1/2 اینچ الی 42 اینچ طبق استاندارد بین المللی در... 

کپکپ و عدسی استلنس استیل از سایز 1/2 اینچ الی 42 اینچ در ضخامت های... 

فلنجتولید و تامین انواع فلنج تخت، گلودار، فلنج اسلیپون، فلنج کور، فلنج ساکت، لپ جوینت و دنده ای در کلاس های مختلف..

سردندهانواع سردنده از سایز 1/2 اینچ الی 6 اینچ طبق استاندارد بین المللی .... 

بوشنانواع بوشن از سایز 1/2 اینچ الی 6 اینچ طبق استاندارد بین المللی .... 

تامین انواع زانو دنده ای در سایزها و آلیاژ های مختلف... 

سه راهی جوشیانواع سه راه از سایز 1/2 اینچ الی 4 اینچ طبق استاندارد بین المللی .... 

تولید انواع مغزی استیل در سایزها و آلیاژ های مختلف 304  - 316. 

تامین انواع شیر یکطرفه در سایزه ها و آلیاژ های مختلف... 

صفحه1 از2