اتصالات زانویی جوشیاتصالات زانویی جوشی از سایز 1/2 اینچ الی 4 اینچ در ضخامت های مختلف ....

تبدیلانواع تبدیل هم مرکز و غیر هم مرکز از سایز 1/4 اینچ الی 42 اینچ طبق استانداردهای بین المللی ....

کفرینگانواع کفرینگ ها از سایز 1/2 اینچ الی 42 اینچ طبق استاندارد بین المللی در...

کپکپ و عدسی استلنس استیل از سایز 1/2 اینچ الی 42 اینچ در ضخامت های...

فلنجتولید و تامین انواع فلنج تخت، گلودار، فلنج اسلیپون، فلنج کور، فلنج ساکت، لپ جوینت و دنده ای در کلاس های مختلف..

سردندهانواع سردنده از سایز 1/2 اینچ الی 6 اینچ طبق استاندارد بین المللی ....

بوشنانواع بوشن از سایز 1/2 اینچ الی 6 اینچ طبق استاندارد بین المللی ....

سه راهی جوشیانواع سه راه از سایز 1/2 اینچ الی 4 اینچ طبق استاندارد بین المللی ....

صفحه1 از2