ردیف نام محصول نمره قیمت (ریال)
1 میلگرد 5 700.000
2 میلگرد 6 700.000
3 میلگرد 7 700.000
4 میلگرد 8 700.000
5 میلگرد 10 700.000
6 میلگرد 12 700.000
7 میلگرد 13 700.000
8 میلگرد 14 700.000
9 میلگرد 15 700.000
10 میلگرد 16 700.000
11 میلگرد 17 700.000
12 میلگرد 18 700.000
13 میلگرد 20 700.000
14 میلگرد 22 700.000
15 میلگرد 24 700.000
16 میلگرد 26 700.000
17 میلگرد 28 700.000
18 میلگرد 30 700.000
19 میلگرد 35 700.000
20 میلگرد 40 700.000
21 میلگرد 45 700.000
22 میلگرد 50 700.000
23 میلگرد 55 700.000
24 میلگرد 60 700.000
25 میلگرد 65 700.000
26 میلگرد 70 700.000
27 میلگرد 75 700.000
28 میلگرد 80 700.000
29 میلگرد 85 700.000
30 میلگرد 90 700.000
31 میلگرد 95 700.000
32 میلگرد 100 700.000
33 میلگرد 120 700.000
34 میلگرد 140  تماس بگیرید
35 میلگرد 160 تماس بگیرید 
36 میلگرد 180 تماس بگیرید 
37 میلگرد 200 تماس بگیرید
38 میلگرد 250 تماس بگیرید
39 میلگرد 300 تماس بگیرید
40 میلگرد 400 تماس بگیرید