ردیف نام محصول اندازه قیمت (ریال)
1 کپ 1/2 - S 40 - 304
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
2 کپ 1/2 - S 40 - 316
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
3 کپ 3/4 - S 40 - 304
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
4 کپ 3/4 - S 40 - 316
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
5 کپ 1 - S 10 - 304
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
6 کپ 1 - S 40 - 304
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
7 کپ 1 - S 10 - 316
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
8 کپ 1 - S 40 - 316
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید

 

 

ردیف نام محصول اندازه قیمت (ریال)
1 زانو 1/2 - S 10 - 304
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
2 زانو 1/2 - S 40 - 304
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
3 زانو 1/2 - S 10 - 316
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
4 زانو 1/2 - S 40 - 316
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
5 زانو 3/4 - S 10 - 304
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
6 زانو 3/4 - S 40 - 304
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
7 زانو 3/4 - S 10 - 316
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
8 زانو 3/4 - S 40 - 316
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید

 

 

ردیف نام محصول اندازه قیمت (ریال)
1 سردنده 3/8 - s40 - 316 
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
2 سردنده 1/4 - s40 - 316 
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
3 سردنده 1/2 - s40 - 304 
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
4 سردنده 1/2 - s40 - 316 
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
5 سردنده 3/4 - s40 - 304 
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
6 سردنده 3/4 - s40 - 316 
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
7 سردنده 1 - s40 - 304 
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
8 سردنده 1 - s40 - 316 
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید

 

 

ردیف نام محصول اندازه قیمت (ریال)
1 بوشن 3/8 - 316 
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
2 بوشن 1/4 - 316 
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
3 بوشن 1/2 - 304 
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
4 بوشن 1/2 - 316 
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
5 بوشن 3/4 - 304 
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
6 بوشن 3/4 - 316 
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
7 بوشن 1 - 304 
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
8 بوشن 1 - 316 
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید

 

 

ردیف نام محصول اندازه قیمت (ریال)
1 فلنج 1/2 - k150 - 304 
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
2 فلنج 3/4 - k150 - 304
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
3 فلنج 1 - k150 - 304 
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
4 فلنج 1 1/4 - k150 - 304
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
5 فلنج 1 1/2 - k150 - 304
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
6 فلنج 2 - k150 - 304
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
7 فلنج  2 1/2 - k150 - 304
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
8 فلنج 3 - k150 - 304
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید

 

 

ردیف نام محصول اندازه قیمت (ریال)
1 سرشلنگی دنده ای 1/2 - 304
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
2 سرشلنگی دنده ای 1/2 - 316
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
3 سرشلنگی دنده ای 3/4 - 304
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
4 سرشلنگی دنده ای 3/4 - 316
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
5 سرشلنگی دنده ای 1 - 304
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
6 سرشلنگی دنده ای 1 - 316
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
7 سرشلنگی دنده ای 1 1/4 - 304
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
8 سرشلنگی دنده ای 1 1/4 - 316
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید

 

صفحه2 از3