ردیف نام محصول اندازه قیمت (ریال)
1 شیرگازی 1/2 - 304
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
2 شیرگازی 1/2 - 316
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
3 شیرگازی 3/4 - 304
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
4 شیرگازی 3/4 - 316
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
5 شیرگازی 1 - 304
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
6 شیرگازی 1 - 316
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
7 شیرگازی  1 1/4 - 304
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
8 شیرگازی 1 1/4 - 316
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید

 

 

ردیف نام محصول اندازه قیمت (ریال)
1 بست 1/2
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
2 بست 3/4
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
3 بست 1
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
4 بست 1 1/4
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
5 بست 1 1/2
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
6 بست 2
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
7 بست  2 1/2
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
8 بست 3
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید

 

 

ردیف نام محصول اندازه قیمت (ریال)
1 سه راهی 1/2 - S10 - 304
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
2 سه راهی 1/2 - S40 - 304
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
3 سه راهی 1/2 - S10 - 316
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
4 سه راهی 1/2 - S40 - 316
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
5 سه راهی 3/4 - S10 - 304
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
6 سه راهی 3/4 - S40 - 304
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
7 سه راهی 3/4 - S10 - 316
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
8 سه راهی 3/4 - S40 - 316
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید

 

صفحه3 از3