ردیف نام محصول اندازه قیمت (ریال)
1 پروفیل مربع 10*10 به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید 
2 پروفیل مربع 15*15 به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید 
3 پروفیل مستطیل 20*10 به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید 
4 پروفیل مربع 20*20 به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید 
5 پروفیل مستطیل 25*10 به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید 
6 پروفیل مربع 25*25 به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید 
7 پروفیل مستطیل 30*10 به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید 
8 پروفیل مربع 30*30 به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید 

 

 

ردیف نام محصول نمره قیمت (ریال)
1 میلگرد 5 به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید 
2 میلگرد 6 به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید 
3 میلگرد 7 به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید 
4 میلگرد 8 به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید 
5 میلگرد 10 به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید 
6 میلگرد 12 به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید 
7 میلگرد 13 به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید 
8 میلگرد 14 به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید 

 

 

 

ردیف نام محصول اندازه  L*W قیمت (ریال)
1 ورق 0.5 m 1000*2000 _ 1250*2500 _ 1500*3000 تماس بگیرید
2 ورق 0.7 m 1000*2000 _ 1250*2500 _ 1500*3000  تماس بگیرید
3 ورق 1 m 1000*2000 _ 1250*2500 _ 1500*3000  تماس بگیرید
4 ورق 1.5 m 1000*2000 _ 1250*2500 _ 1500*3000  تماس بگیرید
5 ورق 2 m 1000*2000 _ 1250*2500 _ 1500*3000 تماس بگیرید
6 ورق 2.5 m 1000*2000 _ 1250*2500 _ 1500*3000  تماس بگیرید
7 ورق 3 m 1000*2000 _ 1250*2500 _ 1500*3000  تماس بگیرید
8 ورق 3.5 m 1000*2000 _ 1250*2500 _ 1500*3000  تماس بگیرید

 

 

ردیف نام محصول اندازه قیمت (ریال)
1 لوله 1/3 (316 - 304)  تماس بگیرید
2 لوله 1/4 (316 - 304)  تماس بگیرید
3 لوله 3/8 (316 - 304)  تماس بگیرید
4 لوله 1/2 (316 - 304)  تماس بگیرید
5 لوله 3/4 (316 - 304)  تماس بگیرید
6 لوله 1 (316 - 304)  تماس بگیرید
7 لوله 1 -1/4 (316 - 304)  تماس بگیرید
8 لوله 1 -1/2 (316 - 304)  تماس بگیرید

 

 

ردیف نام محصول اندازه قیمت (ریال)
1 تبدیل  3/4*1/2 - s10 - 304 به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید 
2 تبدیل  3/4*1/2 - s40 - 304 به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید 
3 تبدیل  3/4*1/2  -s10 - 316 به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید 
4 تبدیل  3/4*1/2 - s40 - 316 به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید 
5 تبدیل  1*1/2 - s10 - 304 به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید 
6 تبدیل  1*1/2 - s40 - 304 به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید 
7 تبدیل  1*1/2 - s10 - 316 به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید 
8 تبدیل  1*1/2 - s40 - 316 به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید 

 

 

ردیف نام محصول اندازه قیمت (ریال)
1 کفرینگ  1/2 - s10 - 304 به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
2 کفرینگ  1/2 - s40 - 304 به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید 
3 کفرینگ  1/2 - s10 - 316 به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
4 کفرینگ  1/2 - s40 - 316 به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
5 کفرینگ  3/4 - s10 - 304 به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
6 کفرینگ  3/4 - s40 - 304 به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
7 کفرینگ  3/4 - s10 - 316 به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
8 کفرینگ  3/4 - s40 - 316 به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید

 

صفحه1 از3