ساخت وتولید انواع تبدیل های

 

فشارقوی

                         

                                 تا سایز 50 اینچ