تولید تبدیل های فابریک  6*8 _ 5*8 _ 4*6 _ 3*6 _ 3*4 _ 2*3 در رده های 40 در آلیاژهای 304 _ 316 طبق استاندارد بین المللی.