ردیف نام محصول اندازه قیمت (ریال)
1 پروفیل مربع 10*10 650.000
2 پروفیل 15*15 650.000
3 پروفیل 20*20 650.000
4 پروفیل 25*25 650.000
5 پروفیل 30*30 650.000
6 پروفیل 35*35 650.000
7 پروفیل 40*40 650.000
8 پروفیل 45*45 650.000
9 پروفیل 50*50 650.000
10 پروفیل 60*60 650.000
11 پروفیل 70*70 680.000
12 پروفیل 80*80 680.000
13 پروفیل 90*90 680.000
14 پروفیل 100*100 680.000
15 پروفیل 110*110 700.000
16 پروفیل 120*120 700.000
17 پروفیل 125*125 700.000
18 پروفیل 135*135 700.000
19 پروفیل 140*140 700.000
20 پروفیل مستطیل 20*10 650.000
21 پروفیل 25*10 650.000
22 پروفیل 30*10 650.000
23 پروفیل 30*20 650.000
24 پروفیل 40*10 650.000
25 پروفیل 40*20 650.000
26 پروفیل 40*30 650.000
27 پروفیل 50*30 650.000
28 پروفیل 50*40 650.000
29 پروفیل 60*20 650.000
30 پروفیل 60*30 650.000
31 پروفیل 60*40 650.000
32 پروفیل 60*50 650.000
33 پروفیل 80*40 680.000
34 پروفیل 100*40 680.000
35 پروفیل 100*50 680.000
36 پروفیل 100*60 680.000
37 پروفیل 100*80 680.000
38 پروفیل 120*60 680.000