ردیف نام محصول نمره قیمت (ریال)
1 میلگرد 5 تماس بگیرید
2 میلگرد 6  تماس بگیرید
3 میلگرد 7  تماس بگیرید
4 میلگرد 8  تماس بگیرید
5 میلگرد 10 تماس بگیرید
6 میلگرد 12  تماس بگیرید
7 میلگرد 13  تماس بگیرید
8 میلگرد 14  تماس بگیرید
9 میلگرد 15 تماس بگیرید
10 میلگرد 16 تماس بگیرید
11 میلگرد 17  تماس بگیرید
12 میلگرد 18 تماس بگیرید
13 میلگرد 20 تماس بگیرید
14 میلگرد 22  تماس بگیرید
15 میلگرد 24  تماس بگیرید
16 میلگرد 26  تماس بگیرید
17 میلگرد 28 تماس بگیرید
18 میلگرد 30  تماس بگیرید
19 میلگرد 35  تماس بگیرید
20 میلگرد 40  تماس بگیرید
21 میلگرد 45 تماس بگیرید
22 میلگرد 50  تماس بگیرید
23 میلگرد 55  تماس بگیرید
24 میلگرد 60  تماس بگیرید
25 میلگرد 65 تماس بگیرید
26 میلگرد 70  تماس بگیرید
27 میلگرد 75  تماس بگیرید
28 میلگرد 80  تماس بگیرید
29 میلگرد 85 تماس بگیرید
30 میلگرد 90  تماس بگیرید
31 میلگرد 95  تماس بگیرید
32 میلگرد 100  تماس بگیرید
33 میلگرد 120 تماس بگیرید
34 میلگرد 140  تماس بگیرید
35 میلگرد 160 تماس بگیرید 
36 میلگرد 180 تماس بگیرید 
37 میلگرد 200 تماس بگیرید
38 میلگرد 250 تماس بگیرید
39 میلگرد 300 تماس بگیرید
40 میلگرد 400 تماس بگیرید