ردیف نام محصول اندازه قیمت (ریال)
1 شیرگازی 1/2 - 304 230.000
2 شیرگازی 1/2 - 316 250.000
3 شیرگازی 3/4 - 304 290.000
4 شیرگازی 3/4 - 316 380.000
5 شیرگازی 1 - 304 360.000
6 شیرگازی 1 - 316 450.000
7 شیرگازی 1 1/4 - 304 640.000
8 شیرگازی 1 1/4 - 316 900.000
9 شیرگازی 1 1/2 - 304 900.000
10 شیرگازی 1 1/2 - 316 1.100.000
11 شیرگازی 2 - 304 تماس بگیرید
12 شیرگازی 2 - 316 تماس بگیرید
13 شیرگازی 2 1/2 - 304 تماس بگیرید
14 شیرگازی 2 1/2 - 316 تماس بگیرید
15 شیرگازی 3 - 304 تماس بگیرید
16 شیرگازی 3 - 316 تماس بگیرید
17 شیر پروانه 25 mm 650.000
18 شیر پروانه 38 mm 800.000
19 شیر پروانه 51 mm تماس بگیرید
20 شیر پروانه 63 mm تماس بگیرید
21 شیر پروانه 76 mm تماس بگیرید
22 شیر پروانه 102 mm تماس بگیرید