ردیف نام محصول اندازه قیمت (ریال)
1 سرشلنگی دنده ای 1/2 - 304 30.000
2 سرشلنگی دنده ای 1/2 - 316 35.000
3 سرشلنگی دنده ای 3/4 - 304 40.000
4 سرشلنگی دنده ای 3/4 - 316 45.000
5 سرشلنگی دنده ای 1 - 304 50.000
6 سرشلنگی دنده ای 1 - 316 60.000
7 سرشلنگی د نده ای 1 1/4 - 304 70.000
8 سرشلنگی دنده ای 1 1/4 - 316 80.000
9 سرشلنگی دنده ای 1 1/2 - 304 90.000
10 سرشلنگی دنده ای 1 1/2 - 316 100.000
11 سرشلنگی دنده ای 2 - 304 110.000
12 سرشلنگی دنده ای 2 - 316 120.000
13 سرشلنگی دنده ای 2 1/2 - 304 180.000
14 سرشلنگی د نده ای 2 1/2 - 316 220.000
15 سرشلنگی دنده ای 3 - 304 200.000
16 سرشلنگی  دنده ای 3 - 316 250.000
17 سرشلنگی دنده ای 4 - 304 400.000
18 سرشلنگی دنده ای 4 - 316 500.000
19 سرشلنگی صنایع شیر 25 mm 30.000
20 سرشلنگی صنایع شیر 38 mm 40.000
21 سرشلنگی صنایع شیر 51 mm 50.000
22 سرشلنگی صنایع شیر 63 mm 70.000
23 سرشلنگی صنایع شیر 76 mm 100.000
24 تبدیل  25*38 تماس بگیرید
25 تبدیل 25*51 تماس بگیرید
26 تبدیل 25*63 تماس بگیرید
27 تبدیل 25*76 تماس بگیرید
28 تبدیل 25*102 تماس بگیرید
29 تبدیل 38*51 تماس بگیرید
30 تبدیل 38*63 تماس بگیرید
31 تبدیل 38*76 تماس بگیرید
32 تبدیل 38*102 تماس بگیرید
33 تبدیل 51*63 تماس بگیرید
34 تبدیل 51*76 تماس بگیرید
35 تبدیل 51*102 تماس بگیرید
36 تبدیل 63*102 تماس بگیرید
37 تبدیل 76*102 تماس بگیرید
38 سه راهی 25 mm تماس بگیرید
39 سه راهی 38 mm تماس بگیرید
40 سه راهی 51 mm تماس بگیرید
41 سه راهی 63 mm تماس بگیرید
42 سه راهی 76 mm تماس بگیرید
43 سه راهی 102 mm تماس بگیرید
44 زانو 25 mm تماس بگیرید
45 زانو 38 mm تماس بگیرید
46 زانو 51 mm تماس بگیرید
47 زانو 63 mm تماس بگیرید
48 زانو 76 mm تماس بگیرید
49 زانو 102 mm تماس بگیرید

 

توجه: تولید گپ تا سایز 56 (اینچ) پذیرفته می شود.