ردیف نام محصول اندازه قیمت (ریال)
1 بست 1/2 30.000
2 بست 3/4 40.000
3 بست 1 50.000
4 بست 1 1/4 60.000
5 بست 1 1/2 70.000
6 بست 2 80.000
7 بست 2 1/2  120.000
8 بست 3 170.000
9 بست 4 220.000
10 بست 5 280.000
11 بست 6 350.000
12 بست 8 450.000