ردیف نام محصول اندازه قیمت (ریال)
1 کپ 1/2 - S 40 - 304 30.000
2 کپ 1/2 - S 40 - 316 30.000
3 کپ 3/4 - S 40 - 304 35.000
4 کپ 3/4 - S 40 - 316 35.000
5 کپ 1 - S 10 - 304 35.000
6 کپ 1 - S 40 - 304 40.000
7 کپ 1 - S 10 - 316 35.000
8 کپ 1 - S 40 - 316 40.000

 

 

ردیف نام محصول اندازه قیمت (ریال)
1 زانو 1/2 - S 10 - 304 40.000
2 زانو 1/2 - S 40 - 304 55.000
3 زانو 1/2 - S 10 - 316 50.000
4 زانو 1/2 - S 40 - 316 65.000
5 زانو 3/4 - S 10 - 304 50.000 
6 زانو 3/4 - S 40 - 304 65.000
7 زانو 3/4 - S 10 - 316 60.000
8 زانو 3/4 - S 40 - 316 70.000

 

 

ردیف نام محصول اندازه قیمت (ریال)
1 سردنده 3/8 - s40 - 316  22.000 
2 سردنده 1/4 - s40 - 316  22.000
3 سردنده 1/2 - s40 - 304  22.000
4 سردنده 1/2 - s40 - 316  27.000 
5 سردنده 3/4 - s40 - 304  25.000
6 سردنده 3/4 - s40 - 316   30.000
7 سردنده 1 - s40 - 304   32.000
8 سردنده 1 - s40 - 316   45.000

 

 

ردیف نام محصول اندازه قیمت (ریال)
1 بوشن 3/8 - 316  30.000
2 بوشن 1/4 - 316  30.000
3 بوشن 1/2 - 304  25.000
4 بوشن 1/2 - 316  35.000
5 بوشن 3/4 - 304  35.000
6 بوشن 3/4 - 316  43.000
7 بوشن 1 - 304  46.000
8 بوشن 1 - 316  60.000

 

 

ردیف نام محصول اندازه قیمت (ریال)
1 فلنج 1/2 - k150 - 304  110.000
2 فلنج 3/4 - k150 - 304 140.000
3 فلنج 1 - k150 - 304  180.000
4 فلنج 1 1/4 - k150 - 304 200.000
5 فلنج 1 1/2 - k150 - 304 220.000
6 فلنج 2 - k150 - 304 240.000
7 فلنج  2 1/2 - k150 - 304 290.000
8 فلنج 3 - k150 - 304 320.000

 

 

ردیف نام محصول اندازه قیمت (ریال)
1 سرشلنگی دنده ای 1/2 - 304 30.000
2 سرشلنگی دنده ای 1/2 - 316 35.000
3 سرشلنگی دنده ای 3/4 - 304 40.000
4 سرشلنگی دنده ای 3/4 - 316 45.000
5 سرشلنگی دنده ای 1 - 304 50.000
6 سرشلنگی دنده ای 1 - 316 60.000
7 سرشلنگی دنده ای 1 1/4 - 304 70.000
8 سرشلنگی دنده ای 1 1/4 - 316 80.000

 

صفحه2 از3