ردیف نام محصول اندازه قیمت (ریال)
1 سرشلنگی دنده ای 1/2 - 304 30.000
2 سرشلنگی دنده ای 1/2 - 316 35.000
3 سرشلنگی دنده ای 3/4 - 304 40.000
4 سرشلنگی دنده ای 3/4 - 316 45.000
5 سرشلنگی دنده ای 1 - 304 50.000
6 سرشلنگی دنده ای 1 - 316 60.000
7 سرشلنگی دنده ای 1 1/4 - 304 70.000
8 سرشلنگی دنده ای 1 1/4 - 316 80.000

 

 

ردیف نام محصول اندازه قیمت (ریال)
1 شیرگازی 1/2 - 304 230.000
2 شیرگازی 1/2 - 316 250.000
3 شیرگازی 3/4 - 304 290.000
4 شیرگازی 3/4 - 316 380.000
5 شیرگازی 1 - 304 360.000
6 شیرگازی 1 - 316 450.000
7 شیرگازی  1 1/4 - 304 640.000
8 شیرگازی 1 1/4 - 316 900.000

 

 

ردیف نام محصول اندازه قیمت (ریال)
1 بست 1/2 30.000
2 بست 3/4 40.000
3 بست 1 50.000
4 بست 1 1/4 60.000
5 بست 1 1/2 70.000
6 بست 2 80.000
7 بست  2 1/2 120.000
8 بست 3 170.000

 

 

ردیف نام محصول اندازه قیمت (ریال)
1 سه راهی 1/2 - S10 - 304  90.000
2 سه راهی 1/2 - S40 - 304  تماس بگیرید
3 سه راهی 1/2 - S10 - 316  تماس بگیرید
4 سه راهی 1/2 - S40 - 316  تماس بگیرید
5 سه راهی 3/4 - S10 - 304  110.000
6 سه راهی 3/4 - S40 - 304  تماس بگیرید
7 سه راهی 3/4 - S10 - 316  تماس بگیرید
8 سه راهی 3/4 - S40 - 316  تماس بگیرید

 

صفحه3 از3