ردیف نام محصول اندازه قیمت (ریال)
1 پروفیل مربع 10*10 تماس بگیرید
2 پروفیل مربع 15*15  تماس بگیرید
3 پروفیل مستطیل 20*10  تماس بگیرید
4 پروفیل مربع 20*20  تماس بگیرید
5 پروفیل مستطیل 25*10 تماس بگیرید
6 پروفیل مربع 25*25  تماس بگیرید
7 پروفیل مستطیل 30*10  تماس بگیرید
8 پروفیل مربع 30*30  تماس بگیرید

 

 

ردیف نام محصول نمره قیمت (ریال)
1 میلگرد 5 تماس بگیرید
2 میلگرد 6  تماس بگیرید
3 میلگرد 7  تماس بگیرید
4 میلگرد 8  تماس بگیرید
5 میلگرد 10 تماس بگیرید
6 میلگرد 12  تماس بگیرید
7 میلگرد 13  تماس بگیرید
8 میلگرد 14  تماس بگیرید

 

 

 

ردیف نام محصول اندازه  L*W قیمت (ریال)
1 ورق 0.5 m 1000*2000 _ 1250*2500 _ 1500*3000 تماس بگیرید
2 ورق 0.7 m 1000*2000 _ 1250*2500 _ 1500*3000  تماس بگیرید
3 ورق 1 m 1000*2000 _ 1250*2500 _ 1500*3000  تماس بگیرید
4 ورق 1.5 m 1000*2000 _ 1250*2500 _ 1500*3000  تماس بگیرید
5 ورق 2 m 1000*2000 _ 1250*2500 _ 1500*3000 تماس بگیرید
6 ورق 2.5 m 1000*2000 _ 1250*2500 _ 1500*3000  تماس بگیرید
7 ورق 3 m 1000*2000 _ 1250*2500 _ 1500*3000  تماس بگیرید
8 ورق 3.5 m 1000*2000 _ 1250*2500 _ 1500*3000  تماس بگیرید

 

 

ردیف نام محصول اندازه قیمت (ریال)
1 لوله 1/3 (316 - 304)  تماس بگیرید
2 لوله 1/4 (316 - 304)  تماس بگیرید
3 لوله 3/8 (316 - 304)  تماس بگیرید
4 لوله 1/2 (316 - 304)  تماس بگیرید
5 لوله 3/4 (316 - 304)  تماس بگیرید
6 لوله 1 (316 - 304)  تماس بگیرید
7 لوله 1 -1/4 (316 - 304)  تماس بگیرید
8 لوله 1 -1/2 (316 - 304)  تماس بگیرید

 

 

ردیف نام محصول اندازه قیمت (ریال)
1 تبدیل  3/4*1/2 - s10 - 304 25.000 
2 تبدیل  3/4*1/2 - s40 - 304 25.000 
3 تبدیل  3/4*1/2  -s10 - 316 27.000 
4 تبدیل  3/4*1/2 - s40 - 316 27.000 
5 تبدیل  1*1/2 - s10 - 304 30.000 
6 تبدیل  1*1/2 - s40 - 304  30.000
7 تبدیل  1*1/2 - s10 - 316  35.000
8 تبدیل  1*1/2 - s40 - 316  35.000

 

صفحه1 از3